Zemský chov v roku 2007

V  chovateľskej sezóne 2007 NŽ Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya-arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl zaregistroval 89 narodených žriebät (tabuľka 2).
ZEMSKÝ CHOV V ROKU 2007

 Z toho:

a)    25 shagya arabských žriebät

b)    18 arabských plnokrvných žriebät

c)    25 lipicanských žriebät

d)    18 huculských žriebät

e)    3 arabské  žriebätá.

             Stavy narodených žriebät v zemskom chove sa stabilizovali a každoročne sa predpokladá s registráciou od 90 – 100 narodených žriebät v zemskom chove. Je možné predpokladať mierny nárast žriebät, čo súvisí aj so stúpajúcou tendenciou zápisu plemenných kobýl do plemenných kníh (tabuľka 1). V roku 2007 bolo zapísaných do zemských plemenných kníh celkovo 47 kobýl, čo predstavuje nárast oproti minulému roku (32 kobýl) o 46,88 %.

Tabuľka 1:

 Počty zapísaných plemenných kobýl do zemských plemenných kníh

Plemeno

ROK

2005

2006

2007

Lipican

5

12

13

Hucul

9

11

7

Shagya arab

20

5

13

Arabský plnokrvník

8

4

14

SPOLU

43

31

47

 

Tabuľka 2:

 Počty registrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Pleme.

/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

HUCUL

31

18

18

19

11

20

16

32

18

LIPICAN

23

22

8

9

10

18

25

29

25

ARAB

shagya

+Or 1/1

15

27

36

33

23

40

42

37

46

SPOLU

69

67

62

61

44

78

83

98

89

 

Skúšky výkonnosti koní

             Dôležitú úlohu v chove koní zohrávajú skúšky výkonnosti, ktoré poskytujú chovateľovi objektívne informácie o úžitkových vlastnostiach testovaného materiálu. Ich výsledok je často rozhodujúcim kritériom pre zaradenie koní do plemenitby a nenahraditeľným dokladom na odhad plemennej hodnoty otcov podľa výkonnosti potomkov.

            V Slovenskej republike sa skúšky výkonnosti koní organizujú podľa doposiaľ platnej normy STN 46 6310 „Plemenné kone“. Kone ich absolvujú len jedenkrát za život a preto by skúšky výkonnosti mali byť objektívne a dôsledné.

            Pre zvyšovanie kvalitatívnej úrovne v našom chove koní by bolo optimálne,                 keby bola čo najširšia populácia podrobená skúškam výkonnosti, a to predovšetkým v zemskom chove. V šľachtiteľských chovoch sú skúšky výkonnosti samozrejmosťou.

            Veľmi pozitívne výsledky vidíme v testácii prostredníctvom skúšok výkonnosti u plemena lipican v slovenskom zemskom chove. Naďalej však  zaostávajú skúšky výkonnosti arabských a huculských kobýl.

V roku 2007 usporiadal NŽ Topoľčianky 4 termíny skúšok výkonnosti:

a)    16.-17.2. 2007 v Národnom žrebčíne, š.p. Topoľčianky

b)    17.-18.10.2007 v Národnom žrebčíne, š.p. Topoľčianky

c)    24.10. 2007  Bobrovec

d)    12.12. 2007  Hrubá Borša

Celkovo absolvovalo skúšky výkonnosti  z NŽT:

a)    8 žrebcov plemena LIPICAN

b)    2 huculské kobyly

c)    2 žrebce plemena HUCUL

d)    6 kobýl plemena lipican

Zo zemského chovu:

a)    1 žrebec plemena arabský plnokrvník

b)    1 žrebec plemena Shagya arab

c)    1 žrebec plemena LIPICAN

d)    4 kobyly plemena LIPICAN

Tabuľka 3:

Počty koní, ktoré absolvovali skúšky výkonnosti na Slovensku v roku 2007

Plemeno

Národný žrebčín Topoľčianky

Zemský chov

kobyly

žrebce

kobyly

žrebce

LIPICAN

6

8

4

1

HUCUL

2

2

0

0

Or 1/1

0

0

0

1

SHAGYA ARAB

0

0

0

1

SPOLU

8

10

4

3

 

             V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien  Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise kobýl do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená.  Národný žrebčín Topoľčianky vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2007 bolo vystavených 29 potvrdení pre chovateľov v zemskom chove zapojených do projektu.

Plemenné žrebce

 

            V roku 2007 bolo v zemskom chove licentovaných a zaradených žrebcov od súkromných majiteľov:

a)           13 shagya arabských plemenníkov

b)           12 arabských plnokrvných plemenníkov

c)            7 lipicanských plemenníkov

d)           8 huculských plemenníkov.

 

Národnom žrebčíne bolo licentovaných:

e)           7 shagya arabských plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, 1 v inseminácii

f)             1 arabský plnokrvný plemenník v prirodzenej plemenitbe, 2 v inseminácii

g)           5 lipicanských plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, 1 v inseminácii

h)           6 huculských plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, 1 v inseminácii.

i)             + hlboko zmrazené ID starších plemenníkov v spermobanke IRC (inseminačno-reprodukčné centrum).

 

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia.

 

VYDANIE ĎAĽŠÍCH ZVÄZKOV PLEMENNÝCH KNÍH

             Národný žrebčín tohto roku vydá plemenné knihy plemien shagya arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník. Posledné plemené knihy, v ktorých bola len populácia koní daných plemien Národného žrebčína boli vydané:

a)   Arabský plnokrvník (III. vydanie, rok 1994)

b)   PK lipican, shagya arab, hucul (roky 1995-2001), vydanie v r. 2001

             Vzhľadom na narastajúci počet plemenných kobýl v zemskom chove u plemien, ktoré zastrešuje Národný žrebčín sme sa rozhodli vydať vôbec po prvýkrát v histórii plemenné knihy spolu s populáciu zemského chovu. So zmapovaním obdobia od roku 1998, kedy uvedené plemenné knihy začal Národný žrebčín viesť.

Rozdelenie PK:

a)    PK LIPICAN

Populácia koní NŽ Topoľčianky v rokoch 2002 – 2007

Populácia koní v zemskom chove v rokoch 1998 – 2006

 

b)   PK SHAGYA ARAB

Populácia koní NŽ Topoľčianky v rokoch 2002 – 2007

Populácia koní v zemskom chove v rokoch 1998 – 2006

 

c)    PK HUCUL

Populácia koní NŽ Topoľčianky v rokoch 2002 – 2007

Populácia koní v zemskom chove v rokoch 1998 – 2006

 

d)   PK Arabského plnokrvníka (WAHO)

Populácia koní NŽ Topoľčianky v rokoch 1995 – 2007

Populácia koní v zemskom chove v rokoch 1998 – 2006

 

             Vzhľadom k tomu, že bola prebraná dokumentácia koní uvedených plemien pred rokom 1998 zo Žrebčína Motešice a Žrebčinca Veľký Šariš, do zemských plemenných kníh sme zahrnuli aj populáciu žriebät narodených v období vedenia PK uvedenými zariadeniami, pokiaľ sa tieto kone vyskytujú ako plemenné žrebce, plemenné kobyly, resp. žriebätá a boli riadne a v súlade so štatútmi PK zaregistrované. Evidencia však nie je kompletná a pri mnohých jedincoch chýbajú základné identifikačné údaje, čo znemožňuje ich riadne zapísanie do pripravovaných PK.

             Vydanie PK sa plánuje tak, aby pri konaní medzinárodného chovateľského šampionátu (vydanie v máji 2008) si mohli chovatelia tieto výtlačky už zakúpiť.

             Počty zapísaných plemenných koní sú uvedené v tabuľke č. 4. Vydaním plemenných kníh Národný žrebčín poskytne chovateľom databázu v ktorej bude uvedených:

a)    500 plemenných kobýl

b)    1088 žriebät

SPOLU: 1588 koní

Tabuľka 4:

Počty zapísaných plemenných kobýl a žriebät v PK

 

Plemeno/Pl.kniha

Plemenná kniha NŽT

Zemská plemenná kniha

Plemenné kobyly (ks)

Žriebätá (ks)

Plemenné kobyly (ks)

Žriebätá (ks)

LIPICAN

62

207

87

131

HUCUL

39

104

98

176

SHAGYA ARAB

56

177

97

149

ARABSKÝ PLNOKRVNÍK (WAHO)

16

66

45

78

SPOLU

173

554

327

534

             Plemenná kniha arabských plnokrvníkov bola odovzdaná v elektronickej podobe ku schváleniu WAHO. Po ich pripomienkach bola náležite upravená. Problematické jedince nezodpovedajúce požiadavkám WAHO do nej zapísané neboli. Majitelia uvedených koní boli vyrozumení s výsledkami rozhodnutia rady PK arabského plnokrvníka, ktorá zasadala dňa 18.12.2007.

             Súčasťou vydania PK bude aj rodokmeňová príloha plemenných žrebcov, ktoré v danom období pôsobili na Slovensku, resp. je po nich registrované potomstvo, ktoré je zapísané v  plemenných kníhách.

 

STRETNUTIE CHOVATEĽOV

             Dňa 4.4.2008 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky stretli chovatelia plemien, ktorých plemenné knihy vedie Národný žrebčín Topoľčianky. Cieľom tohtoročného stretnutia s chovateľmi bolo oboznámiť ich s dodatkami a zmenami v štatútoch plemenných kníh. O blížiacom sa medzinárodnom šampionáte informoval riaditeľ Národneho žrebčína Ing. Michal Horný, PhD.

             Aktuálne otázky súvisiace so zverozdravotnými opatreniami v chovoch a rozbehnutou pripúšťacou sezónou predniesol MVDr. Dušan Solár. O aktuálnom stave populácie génových zdrojov (lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník) prítomných chovateľov informoval Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci plemennej knihy Národného žrebčína.

             Po prednáškach nasledovala bohatá diskusia a prehliadka chovateľských objektov s predvedením plemenných žrebcov, licentovaných v Národnom žrebčíne pre pripúšťaciu sezónu 2008. Chovateľského stretnutia sa okrem slovenských chovateľov zúčastnili aj chovatelia shagya-arabských koní z Českej republiky a poslucháči SPU v Nitre.

 

Autori textu: Michal Horný, Emil Kovalčík

Foto: Archív Národného žrebčína Topoľčianky, š.p.


Vytlačiť   E-mail