Aký bol rok 2007 v NŽ Topoľčianky.

Rok 2007 je v poradí  86. rokom existencie Národného žrebčína Topoľčianky.
Pre jeho budúcnosť je to rok, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie. Do platnosti vstúpila novela zákona o štátnom podniku, a o prevode majetku štátu na iné osoby, čím je ochránený pred privatizačnými a likvidačnými hrozbami.
 V súčasnosti podnik hospodári na 1 000 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 480 ha ornej, ostatné sú lúky a pasienky.
Celá poľnovýroba, osevné postupy a voľba plodín je zameraná na produkciu kvalitných jadrových a predovšetkým objemových krmív a krmovín pre približne 550 kusové stádo koní. Základom výživy je kvalitný ovos, seno, slama a trávna senáž. Intenzívna starostlivosť je venovaná kvalite pastvín, zloženiu trávnych zmesí, systému ošetrovania a využívania  pasením. Rok 2007 bol poznačený značnými výkyvmi počasia. V letnom období od polovice júla do septembra takmer vôbec nepršalo, spadlo len necelých 5 mm. zrážok, čo sa prejavilo samozrejme nielen na obilninách, ale aj na trvalých trávnych porastoch. Pastviny boli úplne vypálené od slnka a takmer dva mesiace bola nutnosť prechodu na zimnú kŕmnu dávku. Napriek tomu žrebčín disponuje dostatočným množstvom krmív a krmovín pre zimné obdobie.

Doplnkovou živočíšnou výrobou je chov hovädzieho dobytka čiernostrakatého nížinného plemena pre produkciu mlieka. V roku 2000 bol chovu priznaný štatút „Šľachtiteľský chov“. Za posledných 5 rokov presahuje úžitkovosť nad 8 000 kg mlieka, v laktačnom roku 2007 bola dosiahnutá produkcia 8 738 kg, s priemerným obsahom tuku 3,49 % a bielkovín 3,20 %.
             Je potešiteľné, že 100% mlieka bolo odovzdané v najvyššom stupni kvality Q. V celoslovenskej súťaži o najlepší chov vypísanej časopisom Slovenský chov sa umiestnil NŽ medzi 602 subjektmi na 2. mieste.

Úsek chovu koní napĺňal zámery priparovacieho plánu u všetkých plemien. Pripúšťacia sezóna trvala od 1. februára do 30. septembra. Do reprodukcie bolo zapojených 133 plemenných kobýl a 24 plemenných žrebcov v prirodzenej plemenitbe a inseminácii, žrebných ostalo 123 kobýl, čo predstavuje 92,5 % žrebnosť.
V roku 2007 sa narodilo dovedna 110 životaschopných žriebät, z toho 21 Slovenských teplokrvných, 38 Lipicanov, 27 Shagya-arabských, 4 Arabské plnokrvníky a 20 Huculských žriebät.

V lipicanskom stáde pôsobil ako hlavný plemenník elegantný vraník Conversano Toplica importovaný z Chorvátskeho žrebčína Djakovo. Sekundovali mu Favory XI Reseda., Neapolitano XII. Mahonia, Siglavy XIII.Corvetta a Neapoltano XI. Caprietta. žrebných ostalo 42 kobýl.

V shagya- arabskom stáde pôsobili plemenníci Dahoman XI., plnokrvný Samír, Siglavy Bagdady VIII., Gazal V. – Tuarég, Koheilan VI., Shagya XXV. a v Rumunsku narodený veľmi vzácny Shagya XXX.- Mersuch. Zostalo po nich 33žrebných kobýl.

V arabskom plnokrvnom chove boli dve kobyly pripustené zmrazenými dávkami po Tobrok a dve  po Kasr-El Nil. Žrebné ostali všetky  4 kobyly.

V huculskom stáde pripúšťali žrebce Oušor III., Goral XVII., Gurgul X., Goral XV. a rumunský žrebec Oušor V. v majetku maďarského Národného parku Aggtelek. Žrebných ostalo 20 kobýl.

Materské stádo kobýl Slovenského teplokrvníka bolo zaradené výlučne do procesu umelej inseminácie čerstvou a hlbokozmrazenou spermou od žrebcov Formát, Boris DU Melnire, Caesar Van De Helle, Dormane Du Puy a Royal Dance. Žrebných ostalo 23 kobýl.

Výsledky reprodukčných ukazovateľov sú jedným z najhlavnejších hodnotiacich kritérií kvality a zdravotného stavu populácií jednotlivých plemien.
Nezastupiteľnú úlohu v reprodukcii plní Inseminačno-reprodukčné centrum. V súčasnosti uskladňuje viac ako 3600 hlbokozmrazených dávok a v ponuke je nielen zmrazená sperma, ale NŽ sa snaží každý rok do inseminácie zaradiť minimálne jedného žrebca aj z génových rezerv, ktorých dávky čerstvej spermy sú dostupné pre všetkých slovenských súkromných chovateľov.

Národný žrebčín Topoľčianky je jediná inštitúcia na Slovensku poverená vedením Centrálnej evidencie koní, vystavovaním pasov a osvedčení  o pôvode koní všetkých plemien okrem anglického plnokrvníka a klusáka. V roku 2007 bolo vystavených 1 400 pasov, zaregistrovaných vyše 1000 pripustených kobýl. Do registra bolo zapísaných 700 narodených žriebät a 250 importovaných koní zo zahraničia.
Ako organizácia poverená vedením plemenných kníh hucul, lipican, shagya-arab a arabský plnokrvník zaregistroval do plemenných kníh 85 narodených žriebät v súkromných chovoch. Zorganizoval 4x v roku výkonnostné skúšky, ktoré sú súčasťou testácie plemien génových rezerv. Zúčastnilo sa ich dovedna 13 žrebcov a 12 kobýl uvedených plemien.

V dosiahnutých výsledkoch na medzinárodných chovateľských podujatiach dosiahli kone narodené a vychované v NŽ Topoľčianky pozoruhodné výsledky u všetkých plemien.

Huculské kone.
Medzi najväčšie medzinárodné podujatia patrili II. Medzinárodný šampionát HIF v poľskom štátnom žrebčíne Klikowa a šampionát plemenných žrebcov v Pardubiciach pri príležitosti medzinárodnej výstavy „Koně v akci“. Na šampionáte v Klikowej sa zúčastnili 3 huculské kobyly a 2 žrebce. V kategórii mladých kobýl získali zástupkyne NŽ uspokojivé umiestnenia a potvrdili svoje postavenie v medzinárodnom meradle s oveľa silnejšou populáciou čo do počtu v poľských zástupcoch. Najväčšie nádeje - a ako sa ukázalo aj oprávnené, vkladali chovatelia NŽ do svojich plemenných žrebcov. Gurugul X. dosiahol vysokého hodnotenia medzi žrebcami v kategórii najstarších a absolútneho najvyššie ohodnotenie dosiahol žrebec Goral XV. , ktorý sa stal aj absolútnym šampiónom a najlepším koňom výstavy medzi 130 huculskými koňmi z celej Európy.
Ďalším veľkým chovateľským úspechom bolo najvyššie ohodnotenie žrebca Hroby XII. Na medzinárodnej výstave v Pardubiciach. Primát topoľčianskych koní potvrdil aj druhým miestom Gurgul X. medzi najlepšími žrebcami.

Sedem Shagya-arabov sa začiatkom júla zúčastnilo na Európskom šampionáte v Mekke chovu Shagya- arabov v maďarskej Bábolne. V silnej konkurencii mladých kobýl trojročná kobyla Shagya XXV-33 zvíťazila vo svojej triede. V celkovom hodnotení medzi mladými koňmi sa umiestnila na vynikajúcom druhom mieste a stala vicešampionkou Európy.
Medzi 11 ročnými a staršími kobylami vo veľmi silne obsadenej triede zvíťazila 11 ročná topoľčianska Siglavy-BagdadyI-24.
Medzi staršími plemennými žrebcami bol 17 ročný Koheilan VI. ocenený najvyššou možnou známkou – 10 za plemenný typ a celkovo obsadil 4. miesto.
V kategórii 4.-6. ročných kobýl obsadila Dahoman XI-16 štvrté miesto, ostatné všetky topoľčianske kone sa umiestnili vo svojich kategóriách na popredných miestach.

V lipicanskom stáde zatiaľ za najväčší chovateľský a športový úspech možno považovať víťazstvo maďarského jazdca Vilmoša Lázara na Majstrovstvách sveta dvojzáprahov v poľskej Warke s koňmi narodenými, odchovanými a vycvičenými v NŽ Topoľčianky. Topoľčianske lipicany zapriahajú reprezentační jazdci na najvyšších Európskych a svetových podujatiach v jednozáprahoch, dvojzáprahoch a štvorzáprahoch z Maďarska, Nemecka, Holandska, Francúzska, Rakúska a mnohých ďalších krajín.

Športová sezóna bola bohatá na podujatia organizované v spolupráci so Slovenskou jazdeckou federáciou a Štátnym závodiskom Bratislava. Na topoľčianskej dostihovej dráhe sa konali štyri dostihové odpoludnia za účasti domácich a zahraničných koní a jazdcov. Rekordná návšteva bola zaznamenaná 5. 8., kedy cenu Národného žrebčína a Cenu primátora mesta Nitra sledovalo  vyše 4 000 platiacich divákov. Ťahákom popoludnia bol bohatý sprievodný program v podaní jazdcov Národného žrebčína. Bolo usporiadaných pätoro Majstrovstiev Slovenska - v parkúrovom jazdení, drezúre, dvojzáprahoch, voltíži a vytrvalostnom jazdení. V spolupráci so Zväzom chovateľov koní na Slovensku – družstvo, bolo usporiadané finále Pohára parkúrových koní slovenského chovu. Z medzinárodných podujatí je potrebné spomenúť vydarené záprahové preteky CAI – A jednozáprahov, dvojzáprahov a po prvý krát v histórii žrebčína a Slovenska aj štvorzáprahov. Podujatia sa zúčastnilo 40 štartujúcich z deviatich krajín.
Veľmi vydarené boli preteky vo vytrvalostnom jazdení CEI3*(160km), CEI2*(80km), CEIJY 3*(120km), CEIJY 2* (80km), ktoré boli zároveň aj Majstrovstvami Slovenska a finále Stredoeurópskeho pohára, za účasti jazdcov a koní z 8 krajín.

Sezóna bola otvorená tradičným „Dňom otvorených dverí“ dňa 1.mája, kedy žrebčín a sprievodný program videlo vyše 7 000 návštevníkov. Počas športovej sezóny včítane 1. mája navštívilo podujatia vyše 30 000 divákov. Bohatá bola aj turistická sezóna, keď počas sezóny od 1. 5. do 31. 10. prekročilo brány žrebčína, s možnosťou prehliadky historickej jazdiarne a jediného hipologického múzea na Slovensku, približne 12 000 turistov. Dovedna navštívilo žrebčín a podujatia ním organizované takmer 50 000 návštevníkov.

Hlavným poslaním žrebčína je zachovanie, udržovanie a rozširovanie vzácneho genofondu tradičných plemien koní: lipican, hucul, arabský plnokrvník, shagya-arab, ale aj slovenský teplokrvník. Neoddeliteľnou súčasťou plemenárskej práce je ich testácia a prezentácia na rôznych chovateľských a športových podujatiach doma a v zahraničí. Na zabezpečenie tejto činnosti slúži jazdecký klub pri Národnom žrebčíne, ktorý v roku 2007 registroval 40 členov, z toho 16 juniorov a dorastencov. Aj týmto žrebčín napĺňa svoju povinnosť výchovy a propagácie chovu koní a jazdectva medzi mládežou .

Do parkúrovej testácie bolo zapojených 14 koní. Najlepším koňom bol žrebec Fórum, ktorý sa zúčastňoval najťažších súťaží stupňa T a Grand Prix. Najväčším úspechom bolo druhé miesto družstva NŽ na Majstrovstvách Slovenska v zložení MVDr. Viliam Naštický, Ing. Andrej Hollý, Tomáš Kuchár a Viliam Naštický ml.

7 koní plemena Slovenský teplokrvník reprezentovalo žrebčín na drezúrnych obdĺžnikoch. Koňom roka slovenského chovu sa stal žrebec Top Robin, ktorý sa zúčastňoval súťaží stupňa T a Intermedier. Na majstrovstvách Slovenska sa umiestnil tento žrebec s  MVDr. Luciou Naštickou na treťom mieste. Na Majstrovstvách Slovenska v drezúre juniorov získala Michaela Horná s Top Robinom druhé, s Fáviom tretie a Rétorikom štvrté miesto. Je veľmi potešiteľné, že premiéra 4 lipicanov na M-SR v Topoľčiankach dopadla veľmi dobre a tieto kone sa budú v budúcnosti zúčastňovať medzinárodných drezúrnych súťaží vypísaných špeciálne pre toto plemeno.

Vo vytrvalostnom jazdení bolo do testácie zaradených 5 koní – 4 Shagya-araby a jeden arabský plnokrvník. Najlepším výsledkom bolo 5. miesto Petra Jablonského na Majstrovstvách Slovenska so Shagya-arabským žrebcom Kartago.

Vo voltížnom oddelení bolo v príprave 5 koní plemena Slovenský teplokrvník. Medzi najlepšie výsledky patria II. miesto družstiev na Majstrovstvách Slovenska, III. Miesto juniorov – Tomáš Malý, II. miesto juniorky Michaely Nemcovej a druhé miesto dvojíc Michaela Nemcová a Ivana Kozolková.

V záprahovej príprave bolo zaradených 22 koní, z toho 20 lipicanov a 2 kobyly plemena Slovenský teplokrvník. V tejto oblasti dosiahli kone NŽ najvýraznejších medzinárodných úspechov. Po dlhých 25. rokoch bol spriahnutý športový štvorzáprah lipicanských žrebcov, s ktorým Miroslav Matuška hneď na prvých pretekoch – otvorených majstrovstvách Rakúska, obsadil veľmi pekné tretie miesto, keď vo vozatajskom parkúre zvíťazil. Na Majstrovstvách sveta v dvojzáprahoch v poľskej Warke obsadil Miroslav  Matuška s lipicanmi 31. miesto a v disciplíne parkúr skončil na veľmi peknom 7. mieste. Pavol Gašpar s teplokrvnými kobylami po veľmi sľubnej drezúre skončil celkovo na 47. mieste. Na Majstrovstvách Slovenska skončili topoľčianski jazdci na prvých troch priečkach v poradí Matuška, Gašpar a Baláž. Cenným úspechom bolo celkové víťazstvo Miroslava Matušku na CAI – A v Topoľčiankach s lipicanmi. Ide o vôbec prvé víťazstvo slovenského jazdca v histórii na medzinárodných pretekoch kategórie A .

Na záver sezóny - už tradične tretiu októbrovú sobotu, organizuje žrebčín v spolupráci so Slovenskou jazdeckou federáciou „Hubertovu jazdu.“ Zúčastňujú sa jej jazdci z celého Slovenska a v kočoch sa vezú významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, ako aj sponzori, ktorí svojou podporou umožňujú organizovať tak náročné podujatia, aké žrebčín organizuje počas celej sezóny.

Úplne záverečným podujatím býva zimný „Deň otvorených dverí“ 29. 12., kde je prezentovaná práca žrebčína. Pokiaľ sú priaznivé poveternostné podmienky, veľkému záujmu sa teší možnosť povoziť sa na saniach ťahaných bielymi lipicanmi, ktoré umocňujú sviatočnú atmosféru medzi Vianocami a Novým rokom.

Národný žrebčín prezentuje slovenský chov koní nielen na športoviskách a chovateľských podujatiach. Stále väčšej popularite sa teší Topoľčianska klasická škola s lipicanskými žrebcami. Sezónu odštartovali už v januári na medzinárodnej výstave Grüne Woche v Berlíne. Na pozvanie výstaviska, počas trvania výstavy prezentovali jazdci lipicanov v klasickej štvorylke, cvikmi vysokej školy španielskej na dlhej oprati, pod sedlom a nad zemou. V júli vycestovali do sesterského žrebčína Szilvásvarad, v októbri na výstavu „Koně v akci“ v Pardubiciach a veľkej popularite sa tešili na „Vánoční španělské škole“ v decembri v Prahe na Císařském ostrově. Okrem toho účinkovali v programe na výstave „Kôň“ v Trenčíne, v sprievodnom programe pri príležitosti medzinárodných parkúrových pretekov Grand Prix Bratislava a na dostihovom odpoludní na Bratislavskom závodisku pri príležitosti Slovenského derby. K vrcholom patrilo vystúpenie a účasť 8 lipicanských žrebcov v megaštvorylke v nemeckom Mannheime pri príležitosti Majstrovstiev Európy v parkúrovom skákaní. 80 žrebcov rôznych plemien z 15 štátnych žrebčínov z 9 krajín vytvorilo štvorylku, ktorá sa stala svetovým rekordom a je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov.

Okrem týchto aktivít si žrebčín plní aj povinnosť miesta štátnej reprezentácie. Každoročne ho navštívi množstvo významných osobností. Nebolo tomu inak ani v roku 2007. Dvakrát navštívil žrebčín prezident Slovenskej republiky, ministri vlády, veľvyslanci a mnoho zahraničných oficiálnych návštev.

 

Autor: Ing. Michal Horný PhD., riaditeľ N.Ž.

 

 


Vytlačiť   E-mail