Oznam pre chovateľov – SUBVENCOVANÉ SLUŽBY:

Upozornenie:

             Upozorňujeme chovateľov koní na termín podávania žiadostí na agroenviromentálne podopatrenie: Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat . Žiadosť (list E-s) s prílohami je potrebné  predložiť na regionálnu PPA do 15. mája 2008.

Prílohy k žiadosti:

  • Potvrdenie uznanej chovateľskej organizácie o zápise zvierat do plemennej knihy, alebo plemenárskej evidencie
  • Osvedčenie kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v Centrálnej evidencii HZ (koní, NŽ Topoľčianky)
  • Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

 

Žiadosť o podporu nájdete na stránke www.apa.sk (Formuláre a žiadosti o priame podpory na poľnohospodársku pôdu na rok 2008)


Vytlačiť   E-mail